Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Proposition 2016/17:224

Regeringens proposition 2016/17:224

Renodling av Polismyndighetens arbets-

Prop.

uppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter

2016/17:224

på djurområdet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Gävle den 7 september 2017

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter föreslår regeringen att vissa uppgifter som rör djur flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Genom förslagen får Polismyndigheten bättre förutsättningar att arbeta effektivt och med hög kvalitet i kärnverksamheten, dvs. att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Förslagen innebär att Polismyndigheten endast ska utföra arbetsuppgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-11 Bordlagd: 2017-09-12 Hänvisad: 2017-09-13 Motionstid slutar: 2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)