Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjörådets marina miljö

Proposition 1975/76:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition nr 6 1975/76           Prop. 1975/76:6

Nr 6

Regeringens
proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfar­ten, av konvention om
skydd av Östersjöområdets marina miljö;

beslutad
den 12 juni 1975.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll för den åtgärd som framgår av föredragandens hem­ställan.


regeringens vägnar OLOF PALME

SVANTE
LUNDKVIST

Proposhionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1974 års konvention om skydd av
Östersjöområdets marina miljö utom såvilt avser föroreningar från fartyg, vilka
behandlas i annat sammanhang (se prop. 1975/76:5). Konven­tionen, som har
undertecknats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.