Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.

Proposition 1975/76:210

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition

Prop. 1975/76:210

1975/76.210

Regeringens proposition om ändring i konkurslagen
(1921:225) m.m.;

beslutad den 1 april 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar

OLOFPALME

LENNART GEIJER

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att systemet med de nuvarande
s.k. fattigkon­kurserna skall ersättas av en ny ordning för handläggning av
mindre konkurser. Denna handläggningsform skall dessutom tillämpas i åtskilliga
fall som nu följer reglerna om ordinär konkurs. Förslaget utgör ett led i den
fortgående revisionen av konkurslagstiftningen. Det syftar främst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.