om radio- och TV-frågor

Proposition 1990/91:149

Regeringens proposition

1990/91: 149

om radio- och TV-frågor

Prop.

1990/91: 149

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade ut-
drag ur regeringsprotokollet den 26 mars 1991 för de åtgärder eller de
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Bengt Göransson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framläggs förslag om en ny reklamfinansierad tredje
TV-kanal. Vidare presenteras riktlinjer om Sveriges Radios uppdrag, or-
ganisation och finansiering under tiden t.o.m. år 1998. Propositionen
har utarbetats under medverkan av en beredningsgrupp med represen-
tanter för samtliga riksdagspartier.

Den marksända televisionen föreslås bli öppnad för reklamfinansie-
rade sändningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-03-28 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (36)
Följdmotioner (68)