Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Proposition 2021/22:222

Regeringens proposition 2021/22:222

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Prop.

2021/22:222

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 april 2022

Magdalena Andersson

Anna Hallberg (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet

m.m.Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU- förordningar. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Regeringen får även rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-04-27 Bordlagd: 2022-04-27 Hänvisad: 2022-04-28 Motionstid slutar: 2022-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)