om vissa pensionsfrågor

Proposition 1978/79:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:75

Regeringens proposition

1978/79:75

om
vissa pensionsfrågor;

beslutad
den 30 november 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

GABRIEL
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att möjlighet öppnas för dem som uppbär förtidspension
att tjäna in pensionspoäng för ATP på förvärvsinkomster vid sidan av pensionen.
Samma möjlighet föreslås öppnad även för dem som under en del av ett år har
uppburit hel ålderspension. Vidare föreslås att villkoren för beräkning av
förtidspension med antagandepoäng mildras liksom att rätten till barnpension
för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.