om vissa kolfrågor

Proposition 1983/84:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:158

Regeringens proposition

1983/84:158

om vissa kolfrågor

beslutad den 22 mars 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upplagils i
bifogade utdrag av regeringsprotokoil för de åtgärder och del ändamål som
framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME

BIRGITTA DAHL

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag till riktlinjer för
kolanvändningen för liden fram till år 1990. I riktlinjerna ingår en försiktig
introduktion av kol upp till en användningsnivå om 3-4 miljoner lon per år.
Della innebär en begränsning av kolanvändningen i förhällande lill den av
riksdagen år 1981 förordade kolanvändningsnivån 4-6 miljoner lon
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.