om vissa fredspliktsregler

Proposition 1990/91:162

Regeringens proposition

1990/91:162

om vissa fredspliktsregler

Prop.

1990/91: 162

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade
utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1991.

På regeringens vägnar

Odd Engström

Mona Sahlin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet i fråga om stridsåtgärder m. m. i arbetsförhållan-
den med internationell anknytning. Förslaget syftar bl. a. till att ge de
fackliga organisationerna i Sverige möjligheter att träffa kollektivavtal
med villkor som motsvarar vad som normalt tillämpas i fråga om arbete
som utförs här i landet och därigenom motverka s. k. social dumpning. En
facklig organisation i Sverige skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-03-27 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)