om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område

Proposition 1992/93:132

Regeringens proposition
1992/93:132
om vissa frågor inom
Kommunikationsdepartementets område

Prop.

1992/93:132

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de åtgärder och ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Mats Odell

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas delar av de s.k. överenskommelserna om trafiken
i storstadsregionerna. Regeringen föreslår att Riksgäldskontoret bör ställa
garantier på högst 600 miljoner kronor för förberedelsearbetet som avser ut-
byggnaderna av trafikleder i Stockholmsregionen.

Regeringen föreslår i propositionen på järnvägsområdet utförsäljning av
ägarandelar i ett dotterbolag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-11-02 Bordläggning: 1992-11-02 Hänvisning: 1992-11-03 Motionstid slutar: 1992-11-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (22)