om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1979/80:117

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1979/80:117 Regeringens proposition

1979/80:117

om vissa anslagsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad den 6 mars 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ERIC KRÖNMARK

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till inriktning av
krigsorganisationen inom det militära försvaret för perioden 1980/81 - 1984/85.
Därvid behandlas också frågan om framtida anskaffning av flygplan. Vidare läggs
fram slutligt förslag för budgetåret 1980/81 beträffande anslagen Arméförband: Materielanskaff­ning,
Arméförband: Forskning och utveckling. Marinförband: Materielan­skaffning,
Marinförband:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.