om utvidgat internationellt samarbete vid indrivning av underhållsbidrag

Proposition 1987/88:106

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:106

om utvidgat internationellt samarbete vid indrivning av
underhållsbidrag

Prop. 1987/88:106

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 18 febmari 1988.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Anna-Greta
Leijon

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige
deltar sedan länge i det internationella samarbetet för indrivning av underhållsbidrag.
Vi har tillträtt, utöver nordiska konventioner på områ­det, såväl 1956 års New
York-konvention om indrivning av underhållsbi­drag i utlandet som 1958 och 1973
års Haagkonventioner om erkännande och verkställighet av avgöranden angående
underhållsskyldighet.

Vid
sidan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1988-03-01 Bordläggning: 1988-03-02 Hänvisning: 1988-03-03 Motionstid slutar: 1988-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.