om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m

Proposition 1989/90:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:158

om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m.

Prop. 1989/90:158

Regeringen
föreslår riksdagen att anta del förslag som har lagils upp i bifo­gade utdrag
ur regeringsprotokoUet den 31 maj 1990.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att möjlighetema all få målsägandebiträde utvid­gas.
Rätt till målsägandebiträde skall enligt förslaget i princip alllid finnas i mål
om sexualbrott. Vid övriga brott där målsägandebiträde nu kan komma i fråga, bl.a.
misshaiidel och olaga hot, blir reglerna om målsägandebiträde mera generösa. Vidare
föreslås vissa klariägganden vad gäller rällshjälpsla-gens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-06-13 Hänvisning: 1990-06-13 Bordläggning: 1990-06-13 Motionstid slutar: 1990-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.