om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m.

Proposition 1984/85:181

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:181

Regeringens proposition

1984/85:181

om
utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m. m.;

beslutad den 21 mars 1985.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder och del ändamål som
framgår av föredragandens hemslällan.

Pä regeringens vägnar

OLOF PALME

G. SIGURDSEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas - mot bakgmnd av hälso- och
sjukvårdslagens mål för hälso- och sjukvården om en god hälsa och en vård pä
lika villkor för hela befolkningen - regeringens syn på inriklningen och
utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild tonvikt på de förebyggande
insatser­na.

Propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.