om utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna

Proposition 1984/85:39

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:39

Regeringens proposition

1984/85:39

om
utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna;

beslutad den 11 oktober 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen 1983/84:150 med förslag till slutlig
reglering av statsbud­geten för budgetåret 1984/85, m.m. aviserades i fråga om
stödet till barnfamiljerna följande ålgärder inom socialdepartementets område.

1. 
Fortsatt bidrag
lill studerande ungdomar, när den nuvarande rätten till bidragsförskott upphör
vid 18 års ålder.

2. 
Etl stöd
motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.