om tolk- och översättarutbildning m.m.

Proposition 1984/85:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:132

Regeringens proposition

1984/85:132

om tolk- och
översättarutbildning m. m.;

beslutad
den 21 februari 1985.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har
upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd och det
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

LENA
HJELM-WALLÉN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I proposifionen föreslås att den tolk- och
översättarutbildning, som behövs för atl tillgodose bl. a. invandrarnas behov
av tolk- och översättar-service, skall genomföras mera samlat än f. n.
Högskolans tolk- och över-sättamtbildning skall enligt förslaget sammanföras i
ett tolk- och översät-tarinstitut vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.