om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

Proposition 1988/89:138

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:138

om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

Prop.

1988/89:138

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1989 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Bengt Göransson

Sven Hulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor om läkares
vidareutbildning efter läkarexa­men och läggs fram förslag om riktlinjer för
läkares specialiseringstjänslgö-ring. Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) avses i
högre grad än för närvarande bli en tillämpad del av utbildningen, under vilken
läkarna får en praktisk klinisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-03-31 Bordläggning: 1989-04-03 Hänvisning: 1989-04-04 Motionstid slutar: 1989-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (14)