om registrering som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare av bränsle

Proposition 1990/91:95

Regeringens proposition

1990/91:95

om registrering som skattskyldig
återförsäljare eller förbrukare av bränsle

Prop.

1990/91:95

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en bestämmelse som uttryckligen föreskriver att
vid registrering som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare for viss
bränsleskatt skall motsvarande registrering även ske för de andra bränsle-
skatter som belöper på samma bränsle. De skatter som berörs är allmän
energiskatt, bensinskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 95

1 Förslag till                                                    Prop. 1990/91:95

Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt1

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2

Den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 skall vara registrerad
hos riksskatteverket.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt
lagen (1968:430) om mervärdeskatt i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar skattepliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan
registreras hos riksskatteverket som återförsäljare eller förbrukare av så-

dant bränsle.

Den som har registrerats som
skattskyldig återförsäljare eller för-
brukare enligt denna lag, lagen
(1990:582) om koldioxidskatt eller
lagen (1990:587) om svavelskatt,
skall också registreras på motsva-
rande sätt enligt de två andra lagar-
na i den mån förutsättningar att be-
vilja sådan registrering föreligger.

Den som har varit registrerad en-
ligt andra stycket och som därefter
avregistrerats får åter medges regist-
rering enligt andra stycket tidigast
ett år efter avregistreringen.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den
utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som skatt-
skyldig enligt denna lag, lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller lagen
(1990:587) om svavelskatt den 13 februari 1991 eller som registreras
senare.

1 Lagen omtryckt 1984:994.

2 Senaste lydelse 1990:583.

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt

Prop. 1990/91:95

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1961:372) om bensinskatt' skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                    Föreslagen lydelse

2

Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos riksskatte-
verket.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt
lagen (1968:430) om mervärdeskatt i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar bensin eller håller bensin i lager, kan registreras hos riksskatte-
verket som återförsäljare eller förbrukare av bensin.

Den som har registrerats som
skattskyldig återförsäljare eller för-
brukare enligt denna lag eller lagen
(1990:582) om koldioxidskatt skall
också registreras på motsvarande
sätt enligt den andra lagen i den
mån förutsättningar att bevilja så-
dan registrering föreligger.

Den som har varit registrerad en-
ligt andra stycket och som därefter
avregistrerats får åter medges regist-
rering enligt andra stycket tidigast
ett år efter avregistreringen.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den
utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som skatt-
skyldig enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt den 13
februari 1991 eller som registreras senare.

' Lagen omtryckt 1984:993.

2 Senaste lydelse 1990:585.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 februari 1991

Prop. 1990/91:95

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Eng-
ström, Hjelm-Wallén, S. Andersson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hell-
ström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds,
Wallström, Lööw, Molin, Sahlin, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om registrering som skattskyldig
återförsäljare eller förbrukare av bränsle

1 Inledning

Den 1 januari 1991 infördes en koldioxidskatt och en svavelskatt på vissa
bränslen. Samtidigt sänktes den allmänna energiskatten resp, bensinskat-
ten på dessa bränslen. Sammantaget innebar ändringarna en höjning av
beskattningen på de aktuella bränslena (prop. 1989/90:111, SkU31, rskr.
357, SFS 1990: 582, 583, 585 och 587).

2 Föredraganden

I 6 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt regleras vem som är skatt-
skyldig enligt denna lag. I 7 § första stycket anges att den som är skattskyl-
dig i egenskap av producent enligt 6 § första stycket 1 skall vara registrerad
hos riksskatteverket. Av 7 § andra stycket framgår att den som bedriver
viss verksamhet under vissa förhållanden kan välja att registrera sig som
återförsäljare eller förbrukare av skattepliktigt bränsle. Denna möjlighet
har tillkommit för att återförsäljarnas och de stora förbrukarnas lager av
bränslen inte skall vara beskattat. Skatten skall av dem redovisas i takt
med försäljningen eller förbrukningen.

I 3 och 4 §§ lagen (1961:372) om bensinskatt regleras vem som är
skattskyldig enligt denna lag och i vilka fall registrering kan och skall ske.
Bestämmelserna är i huvudsak uppbyggda på samma sätt som motsvaran-
de bestämmelser i lagen om allmän energiskatt.

I såväl lagen (1990:582) om koldioxidskatt som lagen (1990:587) om
svavelskatt hänvisas i fråga om skattskyldighet och registrering till 6 och
7 §§ lagen om allmän energiskatt. 1 den mån koldioxidskatt skall utgå på
bränsle som är belagt med bensinskatt hänvisas emellertid i lagen om
koldioxidskatt i stället till reglerna om skattskyldighet och registrering i
lagen om bensinskatt. Tanken har varit att den som låter registrera sig som
återförsäljare eller förbrukare av visst bränsle också registreras för samtli-

ga nu aktuella skatter som tas ut på det bränsle som registreringen avser. Prop. 1990/91: 95
Redan de praktiska problem som följer av att hos säljaren avgöra om
samtliga pålagor på visst bränsle skall tas ut eller endast vissa, liksom
också att vissa företags lager skulle kunna komma att innehålla en bland-
ning av delvis beskattat och delvis obeskattat bränsle talar starkt for att en
annan ordning är orimlig. Problemen torde vara lika stora för de enskilda
återförsäljarna eller förbrukarna som för beskattningsmyndigheten. Man
skulle mot denna bakgrund kunna förvänta sig att några önskemål om
delvisa registreringar inte skulle uppkomma.

Det har emellertid nu kommit till min kännedom att vissa företag som
sedan tidigare är registrerade som förbrukare av skattepliktigt bränsle
enligt lagen om allmän energiskatt inte har låtit sig registreras enligt lagen
om koldioxidskatt och lagen om svavelskatt i samband med att dessa lagar
trätt i kraft den 1 januari 1991. Detta innebär, om förfarandet godtas,
utöver de praktiska hanteringsproblemen att dessa företag avseende de
lager de hade vid årsskiftet, i takt med att lagret används kommer att
påföras den nya lägre allmänna energiskatten men inte koldioxidskatt och
svavelskatt. Företaget undgår således inte bara de nya skatterna utan drar
även fördel av den sänkning av den allmänna energiskatten som är motive-
rad av införandet av de nya skatterna. Detta är inte acceptabelt.

Eftersom lagarna inte klart uttalar att en registrering som återförsäljare
eller förbrukare måste avse samtliga aktuella skatter i den mån de är
tillämpliga på det bränsle som registreringen avser, föreslår jag att en
bestämmelse skyndsamt införs som tydligt klargör lagstiftarens avsikt.

Förslaget går ut på att förhindra att den givna möjligheten att låta
registrera sig som skattskyldig för de fyra bränsleskatterna används på ett
sätt som inte varit avsett och som leder till praktiska hanteringsproblem.
Möjligheten att låta förbrukare under vissa omständigheter registrera sig
har som framhållits tidigare tillkommit för att inte deras lager skall vara
beskattade. Beskattningen skall i dessa fail utgå först i takt med förbruk-
ningen. Syftet har däremot aldrig varit att viss förbrukning helt skall undgå
viss bränslebeskattning. Förslaget innebär att om någon registrerar sig som
återförsäljare eller förbrukare för energiskatt, koldioxidskatt eller svavel-
skatt, så skall registrering ske för samtliga dessa bränsleskatter om förut-
sättningarna för sådan registrering är uppfyllda. En motsvarande ordning
bör också införas i fråga om bensinskatt och koldioxidskatt.

För att ytterligare minska de praktiska hanteringsproblemen föreslås
även en bestämmelse som under viss tid förhindrar den som låtit avregi-
strera sig som skattskyldig att ånyo medges sådan registrering. Detta
motverkar att företag går in och ut ur systemet allt efter vad som vid en
viss tidpunkt framstår som mest fördelaktigt. Den tid under vilken ny
registrering inte skall tillåtas bör vara väl tilltagen. Enligt min mening är
ett år en lämplig tidsperiod.

3 Ikraftträdande

Prop. 1990/91:95

Den nya bestämmelsen bör, för att syftet med ändringen skall uppnås,
tillämpas från och med att propositionen överlämnas till riksdagen. Den
nya bestämmelsen bör således tillämpas avseende alla skattskyldiga som är
registrerade för någon av de berörda skatterna den 13 februari 1991 eller
som registreras senare.

4 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät-
tats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,

2. lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt.

5 Lagrådets hörande

Förslagen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande enligt min me-
ning skulle sakna betydelse. Yttrande från lagrådet behöver därför inte
inhämtas.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslagen.

7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som fördraganden
har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1991

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-12 Bordläggning: 1991-02-14 Hänvisning: 1991-02-15 Motionstid slutar: 1991-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)