om överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket Prop. 1993/94:43

Proposition 1993/94:43

Regeringens proposition

1993/94:43

om överflyttning av vissa likvidationsärenden från
tingsrätt till Patent- och registreringsverket

Prop.

1993/94:43

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp
i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att handläggningen av vissa likvidationsä-
renden beträffande aktiebolag flyttas från tingsrätterna till Patent- och
registreringsverket (PRV).

De ärenden som avses är sådana där ett aktiebolag är likvidations-
skyldigt på grund av att bolaget är försatt i konkurs som avslutas med
överskott och bolagsstämma har underlåtit att fatta beslut om likvida-
tion, att bolaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-07 Bordläggning: 1993-10-07 Hänvisning: 1993-10-12 Motionstid slutar: 1993-10-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)