om nya omprövningsregler vid uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m.m.

Proposition 1990/91:46

Regeringens proposition
1990/91:46

om nya omprövningsregler vid
uppbörd av inkomstskatter och
socialavgifter m. m.

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 46

Regeringens proposition
1990/91:46

om nya omprövningsregler vid uppbörd av
inkomstskatter och socialavgifter m. m.

Prop.

1990/91:46

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 oktober 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett väsentligt utvidgat omprövningsförfarande,
som stämmer nära överens med det som gäller enligt det nya taxeringsför-
farandet, införs vid uppbörd av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter.

I propositionen föreslås också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-10-24 Bordläggning: 1990-10-25 Hänvisning: 1990-10-26 Motionstid slutar: 1990-11-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.