om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet

Proposition 1975/76:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:160

Regeringens proposition

1975/76:160

om
nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars of­fentlighet

beslutad
den 26 februari  1976.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar

G,
E. STRÄNG

LENNART
GEIJER

Propositionens huvudsakliga innehall

I
propositionen föreslås att nuvarande grundlagsregler i 2 kap. tryckfri­hetsförordningen
ersätts med ett helt nytt kapitel. Förslaget utgör en första etapp i en
genomgripande översyn av gällande bestämmelser om tillgången till allmänna
handlingar. Avsikten är att nästa steg skall tas vid 1976/77 års riksmöte bl,
a. genom en proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.