om ny lagstiftning om måttenheter, mätninga mätdon samt ny lag om elektromagnetisk

Proposition 1992/93:47

Regeringens proposition

1992/93:47

om ny lagstiftning om måttenheter, mätningar och
mätdon samt ny lag om elektromagnetisk
kompatibilitet

Prop.

1992/93:47

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om måttenheter, mätningar och mätdon
och en ny lag om elektromagnetisk kompatibilitet. Den nya lagstiftningen
skall utgöra grund för att införliva med svensk rätt ett antal EG-rättsakter,
som omfattas av EES-avtalet.

Den nya lagen om måttenheter, mätningar och mätdon föranleds av ett
25-tal olika direktiv som ingår i EES-avtalet. Lagen innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-11-02 Bordläggning: 1992-11-02 Hänvisning: 1992-11-03 Motionstid slutar: 1992-11-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)