om ny konsumentkreditlag

Proposition 1991/92:83

Regeringens proposition
1991/92:83

om ny konsumentkreditlag

Prop.

1991/92:83

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp
i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 december 1991.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentkreditlag. Den
nya konsumentkreditlagen är anpassad till EGs regler om konsument-
krediter. Den får ett bredare tillämpningsområde än den nu gällande
lagen. Många regler som i dag omfattar enbart krediter i samband
med köp och vissa tjänster kommer i fortsättningen att gälla för i
princip alla konsumentkrediter.

Genom den nya lagen införs bl.a. regler som begränsar kredit-
givarens rätt att höja räntan under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-12-30 Bordläggning: 1992-01-16 Hänvisning: 1992-01-21 Motionstid slutar: 1992-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.