om ny inriktning och organisation av framtldsstudleverksamheten m.m.

Proposition 1986/87:92

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition

1986/87:92

om ny inriktning och organisation av      ----

framtidsstudieverksamheten m.m.           1986/87-92

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 februari 1987 för de åtgärder och det ända­mål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås att en stiftelse för framtidsstudier inrättas och att
totalt 8,3 milj. kr., varav 1 milj. kr. skall utgöra stiftelsens förmögenhet, anslås
till stiftelsen för budgetåret 1987/88.

I
propositionen föresläs också alt forskningsrådsnämndens direkta an­svar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.