om ny anställningsskyddslag m.m.

Proposition 1981/82:71

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1981/82:71 Regeringens proposition

1981/82:71

om
ny anställningsskyddslag m.m.;

beslutad
den 12 november 1981.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÅLLDIN

INGEMAR
ELIASSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram ett förslag fill ny anställningsskyddslag, som skall
ersätta 1974 ärs lag i samma ämne. Förslaget överensstämmer i väsentliga
hänseenden med gällande rätt. Den enskilde arbetstagarens anställningsskydd
består ograverat.

Bland
nyheterna märks regler i lag om möjlighet att inom vissa tidsramar träffa avtal
om provanställning liksom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.