om kvinnlig tronföljd

Proposition 1977/78:71

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 71 Regeringens proposition

1977/78: 71

om kvinnlig tronföljd;

beslutad
den 8 december 1977.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

SVEN
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Arvsrätt
till tronen tillkommer f n. bara manliga medlemmar av kunga­familjen. 1
propositionen föreslås att arvsrätten till tronen utsträcks till att omfatta
också kvinnliga avkomlingar till konung Cari XVI Gustaf I en syskonkrets skall alltid
den som är äldst stå närmast till tronen. De särskilda regler som i
successionsordningen gäller t. ex. när en prins vill ingå äktenskap skall
tillämpas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.