om kontroll över ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika m.m.

Proposition 1992/93:186

Regeringens proposition
1992/93:186

om kontroll över ämnen som kan användas vid
olaglig tillverkning av narkotika m.m.

Prop.

1992/93:186

Regeringen föreslår rikdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bengt Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagstiftning om kontroll över vissa ämnen som,
utan att de i sig utgör narkotika, ofta används vid olaglig narkotikatill-
verkning. Sverige har deltagit i det internationella samarbete som har
förekommit i syfte att få till stånd en sådan kontroll. De regler som
föreslås i propositionen uppfyller de rekommendationer som har antagits
vid detta samarbete. De är också förenliga med EG:s
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-18 Bordläggning: 1993-03-19 Hänvisning: 1993-03-22 Motionstid slutar: 1993-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.