om höjd beredskap

Proposition 1992/93:76

Regeringens proposition
1992/93:76

om höjd beredskap

Prop.

1992/93:76

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anders Björck

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om höjd beredskap. Den nya lagen ersätter
lagen (1960:513) om beredskapstillstånd. De nya bestämmelserna innebär
att regeringen bemyndigas att besluta om höjd beredskap i en utsträckning
som fullt ut utnyttjar de möjligheter som 13 kap. 6§ regeringsformen ger.
Beredskapsgraderna begränsas till två, nämligen skärpt beredskap och
högsta beredskap. Regeringen ges också möjlighet att begränsa en bered-
skapshöjning till viss del av landet eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-11-02 Bordläggning: 1992-11-02 Hänvisning: 1992-11-03 Motionstid slutar: 1992-11-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)