om hälso- och sjukvårdslag, m.m.

Proposition 1981/82:97

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:97

Regeringens proposition

1981/82:97

om hälso- och
sjukvårdslag, m.m.;

beslutad den 8 januari
1982.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

KARIN
AHRLAND

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att den nuvarande sjukvårdslagen (1962:242) ersätts av
en hälso- och sjukvårdslag. Den nuvarande detaljerade lagstift­ningen ersätts
av en måhnriktad ramlag. Den nya lagen ger stort utrymme för
landsfingskommunerna att utforma vården efter lokala och regionala behov och
förutsättningar. Samtidigt syftar flera av förslagen fill att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.