om fortsatt körkortsreform

Proposition 1979/80:178

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1979/80:178

Regeringens proposition

1979/80:178

om fortsatt körkortsreform;

beslutad den 24 april 1980.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagils i
bifogade utdrag av regeringsproiokoll ovannämnda dag för den åtgärd eller det
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ULF ADELSOHN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förordas atl frågar om återkallelse av
körkort pä grund av trafikbrott även i fortsättningen skall avgöras uteslutande
av de all­männa förvaltningsdomstolarna. En samordning av ansvars- och körkorts­frågan
föreslås dock på sä sätt all den allmänna domstolen när den bestäm­mer
påföljden skall kunna la
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.