om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Proposition 1984/85:113

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1984/85:113

Regeringens proposition

1984/85:113

om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser;

beslutad den 7 febmari 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

THAGE G PETERSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposifionen föreslås att giltigheten av lagen (1982:315) om styrelse­representation för samhället i vissa stiftelser förlängs med tre år.

1   Riksdagen 1984185. 1 saml. Nr 113Prop. 1984/85:113                                                              2

Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresenta­tion for samhället i vissa stiftelser

Härigenom föreskrivs att lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, som gäller till utgången av juni månad år 1985, skall fortsätta att gälla till utgången av juni månad år 1988.Prop. 1984/85:113

Uidrag
INDUSTRIDEPARTEMENTET
              PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1985-02-07

Närvarande: statsrådet I. Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Bo­ström, Göransson, Gradin, R. Carisson, Holmberg, Hellström, Wickbom

Föredragande: statsrådet Peterson

Proposition om fortsatt giltighet av lagen om styrelserepresentation för sam­hället i vissa stiftelser

1   Inledning och allmän motivering

Riksdagen antog år 1982 lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser (prop. 1981/82:112, NU 35, rskr 291). Genom lagen har staten rätt att utse en ledamot och en suppleant för denne i styrelsen för samtidigt högst tio allmännyttiga stiftelser. För stiftelsema gäller som förutsättning att de har tillgångar som överstiger 5 milj. kr. Lagen gäller till utgången av Juni månad år 1985. Tidsbegränsningen av lagen var föranledd bl. a. av att stiftelsernas ställning och verksamhet utreddes av stiftelseutredningen (Ju 1975:01).

Enligt regeringens beslut den 30 juni 1983 upphörde stiftelseutredning­ens arbete i september 1983. Ulredningen lade aldrig fram någol färdigt förslag.

Enligt vad Jag har erfarit bereds materialet från stiftelseutredningen f. n. inom Justitiedepartementet. 1 avvakian på resullatet av detta arbete bör giltigheten av lagen om styrelserepresenlalion för samhället i vissa slif­telser förlängas med tre år.

2   Upprättat lagförslag

I enlighet med vad Jag nu har anfört har inom industridepartementet upprättats ett förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser.Prop. 1984/85:113                                                               4

3   Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att antaga förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser.

4   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra­ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985


Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.