om försvarsmaktens centrala ledning m. m.

Proposition 1977/78:63

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1911/18: 63

Regeringens proposition

1977/78: 63

om
försvarsmaktens centrala ledning m. m.;

beslutad
den I december 1977.

Regeringen föreslår riksdagen all antaga de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMÄRK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1 propositionen lämnas förslag om principer för
ledningen av försvars­makten i fred och riktlinjer för organisation av
försvarsmaktens centrala ledning m. m. Utgångspunkter för förslagen har varit
behovet att minska försvarets kostnader, tillämpningen av försvarets
planerings- och ekonomi­system och försvarsmaktens ledningsutrednings
betänkande (SOU 1976:64) Försvarsmaktens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.