om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Proposition 1984/85:172

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:172

Regeringens proposition

1984/85:172

om försörjningsberedskap
på naturgasområdet;

besluiad
den 21 mars 1985.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar OLOF PALME

BIRGITTA
DAHL

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till en ny lag om försörjningsbered­skap på naturgasområdet
Enligt lagen skall i princip samma regler gälla för nalurgas som för olja och
kol. Det innebär att lagen är uppbyggd på samma sätl som lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol, som trädde i kraft den 1 januari 1985 (prop.
1984/85:53, FöU 6, rskr 94). Med hänsyn tiU
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.