om försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott

Proposition 1978/79:182

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:182

Regeringens proposition

1978/79:182

om
försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamiss­brukare som har
begått brott;

beslutad
den 5 april 1979.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga det förslag som har uppta­gits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar OLÄ ULLSTEN

SVEN
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en tidsbegränsad lag enligt vilken domstol i mål om
ansvar för brott, på vilket kan följa fängelse, under vissa förut­sättningar
kan förklara målet vilande i avbidan på att den tilltalade har undergått
narkomanvård enligt särskild behandlingsplan. Lagen avses ge stöd för en tUI Ulleråkers
sjukhus
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.