om en särskild nämnd för utlänningsärenden

Proposition 1991/92:30

Regeringens proposition

1991/92:30

om en särskild nämnd för utlänningsärenden

Prop.

1991/92:30

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade
utdrag ur regeringsprotokollet den 10 oktober 1991.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Birgit Friggebo

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en fristående myndighet, utlänningsnämnden,
inrättas för att överpröva vissa utlänningsärenden. Den alldeles övervä-
gande delen av de utlänningsärenden som idag beslutas av regeringen förs
därmed bort från regeringen. Den nya myndigheten föreslås starta sin
verksamhet den 1 januari 1992. Vissa ändringar i utlännings- och medbor-
garskapslagstiftningen föreslås, för att bereda vägen för organisations-
förändringen.

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-10-17 Bordläggning: 1991-10-17 Hänvisning: 1991-10-18 Motionstid slutar: 1991-11-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (12)