om en ny småföretagspolitik

Proposition 1991/92:51

Regeringens proposition
1991/92:51

om en ny småföretagspolitik

Prop.

1991/92:51

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för närings-
departementet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet samt statsråden
Laurén, Könberg och Thurdin

Stockholm den 31 oktober 1991

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är av avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling under
1990-talet att små- och nyföretagandet får en renässans. Det är i småföre-
tagen som de nya möjligheterna och de nya jobben finns. Det är nyföretag-
andet som måste bli ekonomins spjutspets mot framtiden.

I denna proposition läggs ett samlat program för en ny småföretagspolitik
fram.

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-11-07 Bordläggning: 1991-11-08 Hänvisning: 1991-11-11 Motionstid slutar: 1991-11-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (18)