om en elmarknad med konkurrens

Proposition 1991/92:133

Regeringens proposition

1991/92:133

om en elmarknad med konkurrens

Prop.

1991/92:133

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 26 mars 1992 för de åtgärder och de ändamål
som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till mål och strategier för en reform-
ering av den svenska elmarknaden. I ett internationellt perspektiv anses
den svenska elmarknaden fungera väl när det gäller att utnyttja de
sammantagna produktions- och distributionsresursema samt att leverera el
med god leveranssäkerhet till abonnenterna. Målet är att genom ökad
konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-03-31 Bordläggning: 1992-03-31 Hänvisning: 1992-04-01 Motionstid slutar: 1992-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)