om delpension för egenföretagare m.m.;beslutad den 16 november 1978.

Proposition 1978/79:69

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:69

Regeringens proposition

1978/79:69

om
delpension för egenföretagare m. m.;

beslutad
den 16 november 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagits i bifogade uldrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

GABRIEL
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås alt den för arbetstagare lagstadgade försäkringen för
delpension mellan 60 och 65 års ålder fr. o. m.den Ijanuari 1980 skall gälla även
för egna företagare som minskar sitt förvärvsarbete med hälften. Detta innebär atl
bl. a. småföretagare, jordbmkare och fiskare kommer atl omfattas av hela
systemet med röriig pensionsålder, som infördes den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.