om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.

Proposition 1975/76:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:161 Regeringens proposition

1975/76:161

om bidrag tUl Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m. fl.;

beslutad den 19 februaril976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upp­tagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoU.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en höjning av statsbidraget till Centralför­bundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) från 1 936 000 kr. till 2 321 000 kr. Vidare föreslås nya riktiinjer för bidragen tUl nykter­hetsorganisationer m. fl. .Organisationerna kommer enligt propositio­nens förslag i huvudsak själva att avgöra hur bidragen skall fördelas mellan dem. Stödet tUl berörda organisationer föreslås bli 6 mUj. kr.

1    Riksdagen 1975176.1 saml. Nr 161Prop. 1975/76: 161

Utdrag
UTBILDNINGEDEPARTEMENTET
          PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-02-19

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Bengtsson, Norling, .Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén, Pe­terson

Föredragande: statsrådet Zachrisson

Proposition om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika­upplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m. fl.

1    Inledning

I proposition 1975/76: 100 (bil. 10 s. 113—114) har regeringen före­slagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1976/77 preliminärt beräkna tUl Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ett reservationsanslag av 1 936 000 kr. och till Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. ett reservations­anslag av 3 242 000 kr.

Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

2    Nuvarande förhållanden

Centralförbundet för alkohol- och narkotika­upplysning (CAN) har som sin främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikabruk och därmed sammanhängande frågor.

CAN spelar en central roll i den alkohol- och narkotikaupplysning som bedrivs av frivilliga organisationer, i grudskolan och andra utbUd-ningsanstalter samt inom andra speciella målgrupper. Förbundet för­medlar bl. a. expertmedverkan i alkohol- och narkotikafrågor vid ar­rangemang inom olika organisationer, institutioner och mUitära förband samt svarar för vissa kostnader för denna verksamhet. Förbundet harProp. 1975/76: 161                                                    3

fortlöpande kontakter med svensk och utiändsk forskning på alkohol-och narkotikaområdet. CAN har härigenom möjlighet att tUlföra upp­lysningsarbetet nya rön och erfarenheter genom den kurs- och konfe­rensverksamhet som förbundet bedriver samt i det informationsmaterial som framställs. CAN har vidare ett omfatiande bibliotek som betjänar såväl forskare som övriga med intresse för alkohol- och narkotikafrå­gor. Centralförbundet ger ut tidskriften Alkohol och narkotika.

Till CAN är 35 olika organisationer anslutna däribland LO, TCO och Sveriges riksidrottsförbund. Verksamheten leds av en styrelse som består av tolv ledamöter. Regeringen utser en ledamot, tiUika ordföran­de, skolöverstyrelsen (SÖ) fem ledamöter samt förbundets ombudsför­samling sex ledamöter. Kostnaderna för förbundets verksamhet täcks i huvudsak genom det statiiga bidraget. Verksamheten står under till­syn av SÖ som också betalar ut statsbidraget.

Det statliga bidraget tUl CAN uppgår innevarande budgetår till 1 936 000 kr.

SÖ föreslår att anslaget till centralförbundet höjs med 589 000 kr. för budgetåret 1976/77. Av beloppet beräknas 289 000 kr. vara kom­pensation för beräknade automatiska kostnadsökningar och 300 000 kr. för viss utvidgad verksamhet.

Bidrag till nykterhetsorganisationer m.m. ut­går i enlighet med de grunder som angetts i prop. 1954: 155 (SäU 1954: 5, rskr 1954: 314) angående bl. a. undervisning och upplysning i alkoholfrågan. TiU tolv enskUda organisationer utgår grundbidrag med belopp, som står i viss relation till organisationens medlemsantal. Till fyra samarbetsorgan utgår grundbidrag med fixerade belopp.

Vidare fördelas speciella bidrag till olika former av upplysnings- och propagandaverksamhet. Dessa bidrag fördelas av SÖ efter ansökan i varje särskUt fall. Budgetåret 1975/76 har 21 enskUda organisationer och samarbetsorgan erhållit speciella bidrag. J regel utgår bidrag med högst hälften av kostnaderna för den planerade verksamheten.

Bidrag utgår vidare för anställande, på heltid eller deltid, av instruk­törer för upplysning i alkoholfrågan i de sammanslutningar och med de belopp som SÖ bestämmer. Innevarande budgetår utgår 33 instruk­törsbidrag tUl 22 organisationer. Fem av dessa bidrag förmedlas genom CAN till andra organisationer än nykterhetsorganisationer.

Ur anslaget utgår även bidrag tUl internationella byrån för alkohol-och narkotikafrågor i Lausanne och till organisationskostnader för Riksförbundet mot alkoholmissbruk. Dessutom fördelar SÖ bidrag för nykterhetsfrämjande verksamhet samt bidrag till upplysningsverksam­het i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna. Bidrag har under budgetåret 1975/76 utgått till 17 olika ungdomsorganisationer.

Budgetåret 1975/76 har anslaget fördelats på olika ändamål på föl­jande sätt.Prop. 1975/76:161

1.   Grundbidrag till nykterhetsorganisationer m. fl.    1001000

2.   Speciella bidrag                                             900 000

3.   Bidrag tiU instruktörer för upplysning i alkoholfrågan 871 000

4.   Bidrag till internationella byrån i Lausanne              9 000

5.   Till SÖ:s disposition för nykterhetsfrämjande verksamhet 26 000

6.   Bidrag till Riksförbundet mot alkoholmissbruk         35 000

7.   Bidrag till upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdoms­organisationerna     400 000

3 242 000

SÖ föreslår en ökning av anslaget med 577 000 kr. huvudsakligen för att kunna höja beloppen för grundbidrag och instruktörsbidrag.

3    Föredraganden

3.1     Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Enligt regeringens beslut den 12 februari 1976 har en berednings­grupp tUlsatts med uppgift att, på grundval av alkoholpolitiska utred­nmgens (APU) slutbetänkande (SOU 1974: 91) Alkoholpolitik och re­missyttranden häröver från i första hand socialpolitiska utgångspunk­ter, redovisa ett samlat underlag för regeringens ställningstagande till de alkoholpolitiska frågorna. I avvaktan på resultatet av detta ar­bete, som om möjligt skall vara klart före årets utgång, är jag inte be­redd att förorda några ändringar i fråga om bidragsgivningen tUl Cen­tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Skolöver­styrelsen skall kvarstå som tUlsynsmyndighet för CAN.

Med hänsyn tUl kostnadsutvecklingen bör bidraget tUl förbundet räk­nas upp med 350 000 kr.

Under anslaget Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. är inneva­rande budgetår avsatt 9 000 kr. för bidrag tiU internationella byrån i Lausanne och 26 000 kr. för nykterhetsfrämjande verksamhet. Medel för dessa ändamål bör fr. o. m. nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det bör således ankomma på CAN att fortsättningsvis svara för bidraget tUl internationella byrån i Lausanne.

3.2     Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl.

Bestämmelserna för de statliga bidragen tUl nykterhetsorganisationer m. m. har i huvudsak varit oförändrade sedan de infördes år 1954. Jag finner det angeläget att föreslå en väsentlig ökning av de bidrag som utgår till dessa organisationer. I samband därmed bör reglerna för bi­dragsgivningen ändras.

Tillsammans med övriga folkrörelser utgör nykterhetsorganisationer­ na en väsentlig del av fritids- och kulturlivet. Socialt och imgdomspoli-tiskt har nykterhetsorganisationernas arbete varit banbrytande och deProp. 1975/76: 161                                                    5

utgör ett viktigt kraftfält för idédebatten när det gäller samhäUets alkoholpolitiska insatser.

Formerna för relationerna inellan samhället och folkrörelserna har under senare år diskuterats i olika sammanhang. Jag vUl här erinra om att regeringen bl. a. inbjudit företrädare för folkrörelserna till överlägg­ningar i skUda frågor. Under år 1975 inrättades också en särskild folk­rörelseenhet inom kommundepartementet.

Synen på organisationslivet och på folkrörelsernas betydelse för samhället har förändrats under senare år. Att låta föreningslivet i fria former lösa viktiga uppgifter har en lång tradition i svenskt samhälls­arbete. Detta förhållande utgör också ett viktigt inslag i den svenska demokratin. 1 organisationsarbetet ges människor möjligheter till per­sonlig utveckling och socialt engagemang. Organisationerna har också stora möjligheter att nå eftersatta grupper.

Denna grundsyn som bl. a. uttrycktes i prop. 1974:28 om den statiiga kulturpolitiken har påverkat formerna och villkoren för sam­hällets bidragsgivning till organisationerna. Strävan har därvid främst varit att uppnå större enkelhet och att ge organisationerna själva huvudansvaret för fördelningen. Här kan erinras om att det statliga organisationsstödet till idrotten fördelas av riksidrottsstyrelsen som i denna del av sin verksamhet fungerar i myndighets ställe. Bidragen tUl trossamfund, som utgår enUgt förordningen (SFS 1974: 404) om stats­bidrag tUl vissa trossamfund, fördelas av en särskUd samarbeisnämnd i vilken ingår företrädare för de olika trossamfunden. Även de föränd­ringar av bidraget tUl ungdomsorganisationernas centrala verksamhet som infördes innevarande budgetår (prop. 1975: 14, KrU 1975: 9, rskr 1975: 124) präglas av samma grundsyn. Bidragsgivningen till olika orga­nisationer måsle bygga på ett ömsesidigt förtroende och en respekt för organisationemas självständighet. Detta synsätt bör också komma till uttryck när det gäller bidragsgivningen till nykterhetsorganisationer m. fl.

Enligt min mening är det därför önskvärt att den nuvarande detalj­regleringen av bidragen till nykterhetsorganisationer m. fl. försvinner. Organisationerna själva bör ha ett avgörande inflytande över fördel­ningen av tillgängliga medel. Bidraget bör få formen av ett organisations­stöd som utgår till den centrala verksamheten.

På mUt initiativ har överläggningar ägt rum mellan utbUdnings-departementet och företrädare för nykterhetsorganisationer m.fl. TUl dessa överläggningar har inbjudits företrädare för Alkoholproblemati­kernas riksorganisation, Förbundet mot droger, lOGT-NTO-rörelsen, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund. Länkarnas kamratförbund, MHF-rörelsen, Verdandi — arbetarnas nykterhetsförbund. Riksförbun­det mot alkoholmissbruk, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, Sve­riges blåbandsrörelse, Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges po-Prop. 1975/76: 161                                                    6

lismäns helnykterhetsförbund, Svenska frisksportförbundet, Sällskapet länkarnas riksförbund och Vita bandet.

Vid överläggningarna har organisationsrepresentanterna förklarat sig intresserade av att medverka till att söka finna enklare former för bi­dragsgivningen tUl nykterhetsorganisationer m. fl. Det finns ett intresse för att söka komma fram tUl en fördelningsform som innebär att orga­nisationerna själva ansvarar för fördelningen av bidraget. Organisatio­nerna har också förklarat sig vUliga att redan under nästa budgetår medverka vid tillämpningen av de nya fördelningsreglerna. Bidragsför­delningen för budgetåret 1976/77 bör således kunna ske efter samråd med organisationerna. Det bör ankomma på regeringen att med väg­ledning av de synpunkter som därvid framförs fastställa bidragsfördel­ningen. Jag avser att fortsätta överläggningama med organisationerna, och inriktningen är att dessa skall kunna ta ett självständigt ansvar för medelsfördelningen fr. o. m. budgetåret 1977/78.

Av det nuvarande anslaget Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. bör som jag tidigare har anfört 9 000 kr. som innevarande budgetår är avsatt för bidrag till internationella byrån i Lausanne samt 26 000 kr. tUl nykterhetsfrämjande verksamhet fr. o. m. nästa budgetår beräknas un­der anslaget Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika­upplysning. Efter samråd med chefen för socialdepartementet har 400 000 kr. som motsvarar den nuvarande anslagsposten Bidrag tUl upplysningsverksamhet i alkoholfrågan inom ungdomsorganisationerna förts över till anslaget Upplysning i alkoholfrågan m. m. under social­huvudtiteln. Övriga anslagsposter under bidraget Grundbidrag till nyk­terhetsorganisationer m. fl.. Speciella bidrag. Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan och Bidrag till Riksförbundet mot alkohol­missbruk, innevarande budgetår sammanlagt 2 807 000 kr. bör utgöra gmnden för ett nytt anslag som bör benämnas Organisationsstöd tUl vis­sa nykterhetsorganisationer m. fl. För att ge organisationerna större eko­nomiska möjligheter att bedriva sitt arbete i de viktiga alkoholpolitiska frågoma bör detta anslag ökas med 3 193 000 kr. och föras upp med 6 milj. kr. för budgetåret 1976/77.

I detta belopp har jag också beräknat medel till samarbetsorganisa­tionerna De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Samarbetskommittén för alkoholfrågor. Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för nykter­hetsfrågor och Riksförbundet mot alkoholmissbruk samt till instruk­törsbidrag i alkoholfrågan inom vissa organisationer utanför nykterhets­rörelsen. De sistnämnda instruktörsbidragen fördelas innevarande år av CAN. Som allmän princip bör gälla att bidragsberättigad organisation under budgetåret 1976/77 skaU erhålla en höjning av sitt bidrag med minst 50 % av vad de erhöll i grund- och instruktörsbidrag budgetåret 1975/76.Prop. 1975/76: 161                                                    7

Den förändring av bidragsgivningen till nykterhetsorganisationer m. fl. som jag förordar kommer att kunna genomföras samtidigt som nya former införs för samhällets bidragsgivning till upplysning i alko­holfrågan m. m. under socialhuvudtiteln. Enligt min mening finns det anledning att i ett sådant sammanhang aktualisera frågan om hur man åstadkommer en mer renodlad ändamålsfördelning mellan olika anslag. Denna fråga bör övervägas inom den särskilda beredningsgrupp som regeringen har tillsatt.

4   Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege­ringen föreslår riksdagen att

1.  till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp­lysning för budgetåret 1976/77 under åttonde huvudtiteln an­visa ett reservationsanslag av 2 321 000 kr.,

2.  till Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl. för budgetåret 1976/77 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr.,

3.  godkänna de av mig förordade allmänna riktiinjerna för för­delningen m. m. av de under 1. och 2. nämnda anslagen.

5   Beslut

Regeringen ansluter sig tUl föredragandens överväganden och beslu­tar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1976 760207
Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.