om avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen under åren 1980-1984, m.m.

Proposition 1978/79:202

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:202 Regeringens proposition

1978/79:202

om
avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension och arhetsska-deförsäkringen
under åren 1980-1984, ni. m.;

beslutad
den 15 mars 1979.

Regeringen
föreslår riksdagen all aniaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

GABRIEL
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås all avgiften lill försäkringen för lilläggspension (ATP)
under åren 1980-1984 höjs åriigen med 0,25 % av del avgiftsgrun­dande löneunderlagei.
Därmed kommer ATP-avgift för nämnda år all las ul med resp. 12,00, 12,25,
12,50, 12,75 och 13,00 96.

Avgiften
lill arbetsskadeförsäkringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.