om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott

Proposition 1992/93:142

Regeringens proposition

1992/93:142

om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa
narkotikabrott

Prop.

1992/93:142

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 december 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den straffrättsliga regleringen av eget bruk av
narkotika och andra ringa narkotikabrott skall skärpas. Vidare föreslås att
det införs större möjligheter att använda drogkontroller i kriminalvården.
Förslagen syftar bl.a. till att ge möjligheter att ingripa tidigt och med kraft
förhindra att unga människor fastnar i missbruk och till att förbättra behand-
lingen av de missbrukare som avtjänar straff.

Fängelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-12-17 Bordläggning: 1992-12-17 Hänvisning: 1992-12-18 Motionstid slutar: 1993-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)