om åtgärder for att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m.m.

Proposition 1981/82:88

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1981/82:88

om
åtgärder för att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m. m.;

beslutad
den 10 december 1981.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

KARIN
SÖDER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag om åtgärder för att minska ärendeba­lanserna
hos försäkringsrätterna och därmed förkorta väntetiderna för att få ärendena
avgjorda.

Förslagen
syftar till en minskning av tillströmningen av ärenden till försäkringsrätterna
genom ett utökat omprövningsförfarande hos de all­männa försäkringskassorna
samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.