om ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m.

Proposition 1992/93:206

Regeringens proposition
1992/93:206

om ändringar i lagstiftningen för
värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m.

Prop.

1992/93:206

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för
värdepappersfonder. Bl.a. föreslås att fondbolag under vissa förutsätt-
ningar - och efter tillstånd från Finansinspektionen - skall få möjlighet att
lägga samman resp, dela fonder.

Det föreslås att värdepappersbolag undantas från aktiebolagslagens
låneförbud. I stället tas det i lagen om värdepappersrörelse, som reglerar
värdepappersbolagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-31 Bordläggning: 1993-03-31 Hänvisning: 1993-04-01 Motionstid slutar: 1993-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.