om ändring i räntelagen (1975:635) m.m.

Proposition 1986/87:72

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:72

om ändring i räntelagen (1975:635) m.m.

Prop.

1986/87:72

Regeringen
föreslår riksdagen att anla de förslag som har lagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 8 januari 1987.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås vissa ändringar i räntelagen (1975:635). Ett förslag
innebär alt det i lagen skall föras in en möjlighel alt jämka en
dröjsmåls-ränta, om gäldenären på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon
annan liknande omständighet som han inle har kunnat råda över har varit förhind­rad
att betala sin skuld i rält tid och del med hänsyn härtill skulle vara oskäligt
med full
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida