om ändring i produktansvarslagen (1992:18) m.m.

Proposition 1992/93:38

Regeringens proposition

1992/93:38

om ändring i produktansvarslagen (1992:18) m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp
i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 september 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny paragraf i produktansvarslagen
(1992:18) som innebär att skadeståndet skall jämkas efter vad som är
skäligt, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till
skadan. En motsvarande bestämmelse föreslås bli införd i lagen
(1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar.

I produktansvarslagen finns det en bestämmelse om att den som
importerar en produkt till Sverige är skadeståndsskyldig om produkten
orsakar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-10-02 Bordläggning: 1992-10-06 Hänvisning: 1992-10-07 Motionstid slutar: 1992-10-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.