om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m.m.

Proposition 1984/85:31

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1984/85:31

om  ändring  i  lagen   (1982:1052)  om  församlingar 
och  kyrkliga samfälligheter, m.m.;

beslutad den 18 oktober 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BO HOLMBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås ändringar i lagen (1982:1052) om
församlingar och kyrkliga samfälligheter samt vissa följdändringar i ett par
andra lagar. Förslagen syftar till att göra det möjligt för regeringen att
delegera alla typer av beslut som har samband med samfällighetsbildning till
myndighet som regeringen bestämmer. Lagändringarna föreslås träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.