om ändring i jordabalken m.m.

Proposition 1991/92:110

Regeringens proposition
1991/92:110

om ändring i jordabalken m.m.

Prop.

1991/92:110

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 23 januari 1992 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lagändring beträffande det formkrav som enligt
jordabalken gäller vid köp av fast egendom. Förslaget innebär att en oriktig
uppgift om köpeskillingen i en köpehandling inte längre skall medföra att
köpet är ogiltigt samt att parterna gentemot varandra blir bundna vid den
uppgift om köpeskillingen som finns i köpehandlingen.

Vidare föreslås några lagändringar som medför rationaliseringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-02-18 Bordläggning: 1992-02-18 Hänvisning: 1992-02-19 Motionstid slutar: 1992-03-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)