om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Proposition 1979/80:64

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:64 Regeringens proposition

1979/80:64

om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

beslutad den 15 november 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga del förslag som har lagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås atl brotlsskadenämnden fr. o. m. den 1 januari 1980 skall ha två i stället för som nu en vice ordförande. Samtidigt föreslås atl brottsskadeersätlning som understiger tio kronor inte skall betalas ut.

Riksdagen 1979/80. I saml. Nr 64Prop. 1979/80:64                                                                 2

Förslag till

Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Härigenom föreskrivs alt 11 och 13 §§ brottsskadelagen (1978:413) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

ll§ Brottsskadeersätlning med anledning av personskada som fastställs i form av engångsbelopp utgår med högsl tjugo gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller då ersättningen bestäms. Ersättning som fastställs i form av livränta utgår för varje år med högst tre gånger det basbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada och ren förmögenhets­skada utgår med högst lio gånger del basbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Om den sammanlagda brottsskade­ersättningen efter avräkning av själv-riskbdopp enligt 10 § första siycket understiger tio kronor, utbetalas ingen ersäuning.

13 §
Brotlsskadenämnden   beslår   av
Brotlsskadenämnden beslår av en
ordförande, vice ordförande och tre
ordförande, två vice ordförande och
andra ledamöter. Ordföranden och
tre andra ledamöler. Ordföranden
vice ordföranden skall vara lagfarna
och vice ordförandena skall vara lag-
och erfarna i domarvärv.
      farna och erfarna i domarvärv.
Brotlsskadenämnden är beslulför med fyra ledamöler
I den utsträckning som regeringen
I den utsträckning som regeringen
föreskriver   får  ordföranden,   vice
föreskriver  får  ordföranden,   vice
ordföranden   eller   tjänsteman   vid
ordförandena eller tjänsteman  vid
brotlsskadenämnden på nämndens
brotlsskadenämnden på nämndens
vägnar avgöra ärende om broltsska-
vägnar avgöra ärende om brottsska­
deersätlning som ej är av principiell
deersältning som ej är av principiell
belydelse   eller  annars   av   större
betydelse   eller  annars   av   större
vikt.
                                                                    vikt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 i fråga om 13 § och i övrigt den 1 februari 1980.Prop. 1979/80:64                                                      3

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
               PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-11-15

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Mundebo, Wikström, Friggebo, Mogård, Åsling, Söder, Krönmark, Burenstam Linder, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Petri

Föredragande: statsrådet Winberg

Proposition om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Föredraganden

Den som tillfogas skada genom brott har sedan länge haft vissa möjligheter att fä ersättning av allmänna medel. Före den I oktober 1978 lämnades sådan ersättning från särskilda anslag på jusiitiedepartemenlels resp. socialdepar­tementets huvudtitel. Fr. o. m. nämnda dag prövas ansökningar om ersätt­ning av statliga medel för brollsskador (brottsskadeersättning) av en ny myndighei, brotlsskadenämnden. Samtidigt har möjligheterna att få statlig ersättning för brottsskador ökats i förhållande lill vad som gällde dessförin­nan. Reglerna om brotlsskadeersältning och om prövningen av ärenden om sådan ersättning har lagils in i brottsskadelagen (1978:413). Instmktionen (1978:655) för brotlsskadenämnden innehåller vissa kompletterande före­skrifter om nämndens verksamhei.

Under det första året av brotlsskadenämndens verksamhet kom del in ungefär lika många ersältningsärenden som under åren närmast dessförinnan kom in till de myndigheter som då handlade sådana ärenden (omkring 3 000). Antalet balanserade ärenden har emellertid siigit. När nämnden började sin verksamhet fanns ca 250 oavgjorda ärenden, medan motsvarande siffra vid månadsskiftet september/oktober 1979 var nästan 750.

Brotlsskadenämnden beslår f n. av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter men är beslulför med fyra ledamöter (se 13 § brottsska­delagen). För varje ledamot utom ordföranden finns ersättare (3 § instruk­tionen för brotlsskadenämnden). Ett ärende enligt brottsskadelagen får inte avgöras ulan att ordföranden eller vice ordföranden är närvarande (4 § instruktionen för brotlsskadenämnden). Endasl dessa kan alltså tjänstgöra som ordförande vid nämndens sammanträden.Prop. 1979/80:64                                                      4

Brotlsskadenämnden sammanträder normall en gång i veckan. Dessutom håller nämnden mellan fem och tio extra sammanträden om året. Vid varje sammanträde avgörs normall mellan 50 och 75 ärenden efter föredragning av tjänstemännen vid nämndens kansli. I varje ärende upprättas elt motiverat beslut, som skrivs under av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdel.

Hittills har brotlsskadenämnden endast vid några lillfällen sammanträtt med både ordföranden och vice ordföranden. När vice ordföranden deltagit har han normall tjänstgjort som ordförande vid sammanträdel. Ungefär tre fjärdedelar av sammanträdena har letts av nämndens ordförande. Denne är heltidsanställd vid nämnden, medan vice ordföranden har fullgjort sitl uppdrag vid sidan av sin ordinarie tjänst.

Brotlsskadenämnden har i början av november 1979 hemställt hos regeringen att få ytlerligare en vice ordförande. Bakgrunden till denna begäran är den stora arbetsbörda som f n. ligger på nämndens ordförande. Enligt nämnden är det inte realistiskt att räkna med att en vice ordförande skall vid sidan av sin ordinarie tjänstgöring kunna tjänstgöra som ordförande vid nämndens sammanträden i större utsträckning än som hittills har skell. För att nämndens ordförande skall kunna avlastas en del av sin nuvarande arbetsbörda måste det därför finnas ännu en vice ordförande som kan ta över ordförandeskapet vid några av nämndens sammanträden.

Jag delar brotlsskadenämndens bedömning att del behövs ytteriigare en vice ordförande som kan hjälpa till med atl tjänstgöra som ordförande vid nämndens sammanträden. Brottsskadelagen medger inte f n. alt nämnden består av fier än en vice ordförande. Lagen bördärförändras så alt nämnden i fortsättningen kan ha två vice ordförande. Lagförändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, lämpligen den 1 januari 1980.

Lagändringen föranleder några ändringar i instruktionen, som senare får anmälas för regeringen. Bl. a. bör föreskrivas atl ett ärende inte får avgöras utan all ordföranden eller en av de båda vice ordförandena saml två andra ledamöler är närvarande.

Slutligen vill jag i detla sammanhang ta upp elt problem som gäller utbetalning av brotlsskadeersältning. Det förekommer ibland att den sam­manlagda brottsskadeersätlning som en skadelidande har rätt till efter avräkning av självriskbelopp enligt 10 § försia stycket brottsskadelagen uppgår lill helt obetydliga belopp. Med hänsyn bl. a. lill de kostnader som är förenade med en utbetalning är det angeläget alt inte alllför små belopp behöver betalas ut. Jag förordar därför atl brottsskadelagen ändras så att brottsskadeersätlning som understiger tio kronor inte betalas. Denna lagänd­ring bör träda i kraft den 1 februari 1980.

Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom juslitiedepartementet upprättats förslag lill lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413).Prop. 1979/80:64                                                                 5

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga det upprättade lagförslaget.

Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen alt antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.
Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.