om ändring i brottsbalken m.m.

Proposition 1975/76:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:176 Regeringens proposition

1975/76:176

om
ändring i brottsbalken m. m.;

beslutad
den 18 mars 1976.

Regeringen föreslår
riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll denna dag.

På regeringens vägnar OLOF
PALME

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att mut- och bestickningsansvaret för offent­Uga och
privata funktionärer skall samordnas och utformas i överens­stämmelse med den brottskonstraktion
som brottsbalken innehåller. Samtidigt föreslås att de bestämmelser om bestickning
och tagande av muta som f.n. finns i lagen (1931: 152) med vissa bestämmelser
mot illojal konkurrens skall upphävas. Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.