om ändring i brottsbalken m.m. (förverkande av knivar m.m till förebyggande av våldsbrott)

Proposition 1982/83:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1982/83:89

om
ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av knivar m. m. tili förebyggande av
våldsbrott);

beslutad
den 20 januari 1983.

Regeringen
föreslår riksdagen atl anla de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
ovannämnda dag.


regeringens vägnar

INGVAR
CARLSSON

OVE RAINER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås vidgade möjligheter till beslag och förverkande av
knivar och andra farliga föremål som påträffas hos någon i situationer då det
finns risk för att föremålen skall användas vid våldsbrott. Farliga föremål som
polisen tar ifrån någon som berövas friheten, exempelvis vid berusning, behöver
med den föreslagna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.