om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot)

Proposition 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86: 23

om ändring i brottsbalken m. m. (företagsbot);

Prop. 1985/86:23

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokollet den den 10 oktober 1985.


regeringens vägnar Olof Palme

Sten Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås på grundval av ett betänkande från kommissionen mot
ekonomisk brottslighet att de nuvarande sanktionerna i brottsbalken skall
kompletteras med en ny ekonomisk sanktion, benämnd företagsbot. Sanktionen, som
föresläs bli konstruerad som en särskild rättsverkan av brott, skall kunna
åläggas näringsidkare när brott har begåtts i deras verksamhet. För att
företagsbot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.